Główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116811

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych,


-zagrożenie korupcją.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,


-praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu naborów na wolne stanowiska pracy w GDDKiA w celu przeprowadzania procesów rekrutacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi we współpracy z komórkami organizacyjnymi
 • Realizuje zagadnienia związane ze szkoleniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników Centrali GDDKiA i Oddziałów GDDKiA, w tym finansowanych z budżetu PT POIŚ oraz rezerwy celowej przeznaczonej na realizację programów budowy dróg, opisuje faktury pod względem formalnym oraz prowadzi dokumentację szkoleniową pracowników GDDKiA, w tym szkoleń realizowanych w ramach PT POIŚ w celu realizacji polityki szkoleniowej GDDKiA
 • Bierze udział w sprawach związanych z analizą stanowisk pracy oraz sporządzaniem i weryfikacją opisów stanowisk pracy pracowników GDDKiA w tym finansowanych z budżetu PT POIŚ oraz rezerwy celowej przeznaczonej na realizację programów budowy dróg
 • Gromadzi i weryfikuje dokumentację dotyczącą ocen pracowniczych w Centrali GDDKiA
 • Przygotowuje wnioski o staż dla osób bezrobotnych, przygotowanie zawodowe do urzędów pracy oraz umowy dla wolontariuszy
 • Bierze udział w przygotowaniu materiałów, informacji i analiz w obszarze rekrutacji i rozwoju zawodowego, realizacji świadczeń z ZFŚS w tym w szczególności oceny, IPRZ, szkolenia
 • Analizuje i planuje operacyjne działania związane ze szkoleniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym pracowników Centrali i Oddziałów GDDKiA
 • Tworzy, inicjuje zmiany i uaktualniania przepisy i procedury wewnętrzne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w GDDKiA dot. m.in. naborów, szkoleń, ocen pracowniczych, wartościowania opisów stanowisk pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość aktów prawnych: ustawy o służbie cywilnej, aktów wykonawczych, rozdziału III Kodeksu pracy
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem szkoleniami i rynku szkoleniowego
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy
 • Przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • Wiedza merytoryczna z zakresu finansowania szkoleń ze środków UE

Podobne oferty