Specjalista

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116067

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Przyjmuje dokumenty od osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, sprawdza ich kompletność oraz potwierdza ich zgodność z oryginałami,
 • Dokonuje rejestracji kandydatów do służby w bazie informatycznej,
 • Dokonuje sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby oraz sporządza adnotacje odnośnie ich wyniku,
 • Sporządza projekty pism i innej dokumentacji związanej z prowadzeniem i zakończeniem postępowań kwalifikacyjnych,
 • Wyznacza terminy poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego oraz zawiadamia telefonicznie kandydatów,
 • Uczestniczy w zespole przeprowadzającym rozmowy kwalifikacyjne,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumentację dotyczącą przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych kandydatów do służby w Policji,
 • Bierze udział w przedsięwzięciach promujących zawód policjanta.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1 roku w prowadzeniu rekrutacji i selekcji lub obsłudze interesanta
 • Dobra znajomość ustaw: o Policji w zakresie warunków przyjęć do służby oraz aktu wykonawczego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji; o ochronie danych osobowych.
 • Znajomość przepisów Kodeksu karnego w zakresie: kary, środki karne, zatarcie skazania.
 • Umiejętności: obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, komunikatywność,
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe