Specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116525

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją,

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa),

 • realizacja zadań odbywa się pod nieustającą presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,

 • warunki nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Oddziału, w tym dla pracowników zaangażowanych w realizację programów rządowych oraz ewidencję wydatków ponoszonych na realizację tego celu. Rozpoznaje, planuje i analizuje potrzeby szkoleniowe pracowników Oddziału oraz przygotowuje coroczny plan szkoleń,
 • realizuje zadania związane z funduszem socjalnym,
 • prowadzi stosowne ewidencje wewnętrznych aktów prawnych, pełnomocnictw i upoważnień,
 • prowadzi akta osobowe pracowników oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników (w tym: przygotowuje projekty umów o pracę, świadectw pracy, ustala uprawnienia pracownicze np. prawo do dodatku stażowego, prawo do nagrody jubileuszowej, przygotowuje wnioski emerytalno-rentowe do ZUS itp.),
 • kontroluje przestrzeganie dyscypliny pracy oraz prowadzi ewidencję: czasu pracy, urlopów, delegacji służbowych oraz innych nieobecności,
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie sporządzania ocen pracowniczych członków korpusu służby cywilnej oraz indywidualnych programów rozwoju zawodowego,
 • prowadzi sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną z zakresu zatrudnienia, fluktuacji kadr, czasu pracy i szkoleń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych, ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych
 • Umiejętność skutecznej komunikacji i obsługi klienta
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office, a w szczególności programów Excel i Word
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi systemu SAP w zakresie modułu HR

Podobne oferty