Starszy specjalista

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 99279

Warunki pracy


 • Biuro Administracyjne mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; winda znajduje się w budynku „B”; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku „B” i „C” jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • Obsługuje bieżące procesy HR wynikające ze stosunku pracy pracowników Ministerstwa Zdrowia, w tym sprawy związane z nawiązaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy.
 • Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów w obszarze miękkiego HR, w tym projektów rekrutacyjnych.
 • Identyfikuje oraz analizuje potrzeby szkoleniowe i działania rozwojowe skierowane do pracowników.
 • Realizuje zadania z zakresu ocen pracowniczych oraz opisów stanowisk pracy.
 • Prowadzi sprawy pracownicze z zakresu czasu pracy oraz uprawnień urlopowych. Realizuje zadania z zakresu badań profilaktycznych pracowników Ministerstwa Zdrowia.
 • Wspiera kadrę zarządzającą Ministerstwa w obszarze HR. Przygotowuje i wdraża założenia polityki zarządzania zasobami ludzkimi oraz projekty wewnętrznych procedur z tego zakresu.
 • Sporządza analizy z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń w Ministerstwie Zdrowia oraz bierze udział w obowiązkowej sprawozdawczości.
 • Prowadzi akta osobowe pracowników Ministerstwa Zdrowia oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • znajomość zagadnień ochrony danych osobowych,
 • skuteczna komunikacja,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność współpracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub prawa pracy
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność obsługi programu Quorum
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym