Starszy specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116877

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:- praca przy komputerze.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:- budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Przeprowadza nabory wewnętrzne i zewnętrzne w GIOŚ we współpracy z komórkami organizacyjnymi zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • Współpracuje przy opracowywaniu projektów procedur i wewnętrznych aktów prawnych z zakresu naborów.
 • Sporządza zestawienia i sprawozdania dotyczące naborów na potrzeby GIOŚ oraz innych jednostek (np. na potrzeby KPRM).
 • Monitoruje proces sporządzania ocen okresowych i pierwszej oceny w służbie cywilnej, w tym terminowość ich sporządzania, weryfikuje poprawność sporządzania ocen z aktami zewnętrznymi i wewnętrznymi, przekazuje kierującym komórkami organizacyjnymi informacje o terminach przeprowadzania ocen.
 • Organizuje i nadzoruje proces sporządzania IPRZ pracowników, administruje dokumentacją dotyczącą IPRZ, prowadzi bazę danych zawierającą informacje na temat IPRZ pracowników GIOŚ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • Znajomość zagadnień związanych z przeprowadzaniem ocen w służbie cywilnej
 • Znajomość zagadnień związanych z systemem ocen pracowników
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych z zakresu stanowiska pracy
 • Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem i wykorzystaniem IPRZ
 • Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Excel)
 • Rzetelność, terminowość
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty