Zadania zawodowe

Na zadania zawodowe specjalisty do spraw rekrutacji (specjalista ds. rekrutacji Wałbrzych) składają się:

 • Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 • Identyfikacja ograniczeń procesu rekrutacji i selekcji pracowników – wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich wpływu na przebieg procesu.
 • Prowadzenie dokumentacji procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy od momentu jego rozpoczęcia do zakończenia.
 • Sporządzanie opisu stanowiska pracy jako podstawy procesu rekrutacji i selekcji na wakujące stanowisko.
 • Określanie źródeł pozyskania kandydatów na wakujące stanowisko z uwzględnieniem awansu lub przesunięcia wewnątrzzakładowego.
 • Prowadzenie akcji informacyjnej o naborze pracowników na wakujące stanowisko.
 • Przeprowadzenie procesu selekcji kandydatów aplikujących na wakujące stanowisko pracy.
 • Informowanie zainteresowanych stron o wynikach rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi kandydatami do pracy na wakującym stanowisku.
 • Uczestnictwo w przyjęciu do pracy kandydata wybranego w wyniku procesu rekrutacyjno-selekcyjnego.
 • Sterowanie procesem adaptacji nowego pracownika – określanie niezbędnego zakresu obowiązków i czasu przyuczania dla nowych i mających doświadczenie pracowników, obejmujących dane stanowisko.
 • Współpraca z kierownictwem zakładu przy określaniu polityki zatrudnienia, awansu zawodowego i stanowiskowego oraz stosowanych metod selekcji i oceny personelu.
 • Ocena skuteczności merytorycznej i poprawności formalnej procesów rekrutacji i selekcji.
 • Kontrola i ocena procesu wdrażania i adaptacji pracownika na nowym stanowisku pracy.
 • Monitorowanie poziomu fluktuacji kadry pracowniczej oraz stopnia jej satysfakcji z wykonywanej pracy i otrzymywanego wynagrodzenia.